Δησιά

Image

Χωμάτινο πρόχωμα που κατασκευάζεται σε αρδευτικά αυλάκια για ανακοπή του νερού και διοχέτευσή του σε άλλη κατεύθυνση. Η λέξη προέρχεται από το ρ. δένω (βλέπε και λήμμα δήμμαν).