Θεόδωρος ο Σελεύκου

Στρατηγός (δηλαδή κυβερνήτης) της Κύπρου, ναύαρχος ταυτόχρονα και αρχιερέας, που έφερε και τον τίτλο τοῦ συγγενοῦς τοῦ βασιλέως, κατά την Ελληνιστική εποχή και συγκεκριμένα κατά το τέλος του 2ου π.Χ. αιώνα.

 

Το όνομα και τους τίτλους του Θεοδώρου, γιου του Σελεύκου, γνωρίζουμε από επιγραφή πάνω σε αφιερωματική πλάκα που βρέθηκε κοντά στην πύλη της Θάλασσας στην παλαιά Αμμόχωστο, και που αναμφίβολα προέρχεται από τη γειτονική Σαλαμίνα. Σύμφωνα προς την επιγραφή, που βρέθηκε αρκετά φθαρμένη, σύζυγος του Θεοδώρου ήταν η Ολυμπιάς, που τιμήθηκε με άγαλμα από τη συντεχνία των Κυπρίων τεχνιτών του θεάτρου.