Ιούλιος επίσκοπος

Επίσκοπος Πάφου κατά και περί το 381 μ.Χ. Μας είναι γνωστός από τα Πρακτικά της δεύτερης Οικουμενικής Συνόδου που είχε πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το 381, και η οποία είχε συγκληθεί από τον αυτοκράτορα Θεοδόσιο τον Μεγάλο κι είχε ασχοληθεί με τα διδάγματα του Μακεδονίου, του Απολλιναρίου και άλλων αιρετικών.

 

Στην σύνοδο της Κωνσταντινουπόλεως παρέστησαν εκ μέρους της Εκκλησίας της Κύπρου οι επίσκοποι Πάφου Ιούλιος, Τρεμιθούντος Θεόπομπος, Ταμασσού Τύχων και Κιτίου Μνημόνιος. Παραδόξως, δεν φαίνεται να είχε παραστεί ή εκπροσωπηθεί ο τότε (αρχι)επίσκοπος Κωνσταντίας (= Κύπρου) άγιος Επιφάνιος ο Μέγας.