Νείλος επίσκοπος

Κύπριος επίσκοπος Σολέας κατά τα μέσα του 13ου αιώνα (περίοδος Φραγκοκρατίας).

Ο επίσκοπος Νείλος μάς είναι γνωστός από αναφορά του ονόματός του στη γνωστή Κυπρία Διάταξη (Bulla Cypria) του πάπα Αλεξάνδρου Δ', που εξεδόθη το 1260. Σύμφωνα προς τη σχετική αναφορά (βλέπε Κ. Σάθας, Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, τόμος Στ', 1877, σ. 505) ο Νείλος μαζί με άλλους Κυπρίους Ορθοδόξους ιεράρχες (τον αρχιεπίσκοπο Γερμανόν και τους επισκόπους Ιωακείμ Καρπασίας και Ματθαίον Λευκάρων) είχαν παρουσιαστεί ενώπιον του πάπα Αλεξάνδρου για να υποστηρίξουν τα δίκαια της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Κύπρου που υπέφερε από τις σκληρές διώξεις της Λατινικής. Ως αποτέλεσμα μάλιστα των ενεργειών τους, εξεδόθη η παπική Bulla Cypria.