Ιωαννίκιος αρχιδιάκονος

Image

Κύπριος λόγιος και κληρικός από τη Λευκωσία, αρχιδιάκονος του αρχιεπισκόπου Κύπρου Χρυσάνθου (1767 - 1810). Ἐπιστασίᾳ καί παρακινήσει τοῦ  Ἰωαννικίου, εξεδόθη στη Βενετία το 1787, στο τυπογραφείο του Νικολάου Γλυκύ, ένα τουλάχιστον από τα βιβλία που εξέδωσε ο αρχιεπίσκοπος Χρύσανθος, το Ἀκολουθία τοῦ  ὁσίου πατρός ἡμῶν Κασσιανοῦ τοῦ Ρωμαίου, ψαλλομένη κατά τήν εἰκοστήνννάτην τοῦ Φεβρουαρίου μηνός. Εἰδέ καί οὐκ ἐστί Βίσεκτος, νά ψάλλεται κατά τήν εἰκοστήν ὀγδόην τοῦ αὐτοῦ.

 

Τη δαπάνη της εκδόσεως κάλυψε ο πρωτοπαπάς κυρ Χριστόδουλος, της Αρχιεπισκοπής.

 

Κατά το 1808 ο Ιωαννίκιος αυτός συνέβαλε σημαντικά στην όλη προσπάθεια του αρχιεπισκόπου Χρυσάνθου να λειτουργήσει σχολείο στη Λευκωσία. Για τον σκοπό ίδρυσης και λειτουργίας σχολείου (του λεγομένου Ἑλληνομουσείου), ο Ιωαννίκιος δώρισε το σπίτι του που βρισκόταν κοντά στο κτίριο της Αρχιεπισκοπής. Η πράξη της δωρεάς του αυτής βρίσκεται καταχωρημένη στον Κώδικα της Αρχιεπισκοπής (σ. 152).