Μαρίνος πρεσβύτερος

Πιθανώς επίσκοπος στην Κύπρο, κατά τον 7ο μ.Χ. αιώνα. Ο αρχιμανδρίτης Κυπριανός (Ἱστορία Χρονολογική..., 1788, σ. 354) τον περιλαμβάνει στον κατάλογο που παραθέτει των «σοφῶν καί ἐναρέτων καί παλαιῶν ἐπισκόπων Κυπρίων», γράφοντας μόνο ότι ήταν ταγμένος εναντίον της αιρέσεως των Μονοθελητών, και προσθέτοντας: ... Εἰς αὐτόν [τον Μαρίνον] γραφεί  ὁ  ἂγιος Μάξιμος ὁ  Ὁμολογητής μίαν θαυμαστήν ἐπιστολήν κατά τῶν ἄνωθεν αἰρετικῶν. Ἴδε Καρυόφιλον εἰς τό κατά Νείλου βιβλίον.

 

Ο Μάξιμος ο Ομολογητής έζησε στην Κωνσταντινούπολη κατά τον 7ο μ.Χ. αιώνα, συνεπώς ο Κύπριος Μαρίνος πρεσβύτερος θα πρέπει να ήταν σύγχρονός του εφ’ όσον υπήρξε αποδέκτης επιστολής του.

 

Η αλληλογραφία του, πάντως, με τον άγιο Μάξιμο και, πιθανώς, και με άλλες σύγχρονές του προσωπικότητες, και η ανάμειξή του σε φλέγοντα θεολογικά θέματα της εποχής, όπως οι συζητήσεις περί των Μονοθελητών, φανερώνουν ότι επρόκειτο περί αξιόλογου ανδρός.