Βάκχος επίσκοπος

Επίσκοπος Πάφου, κατά την εποχή του αγίου Νεοφύτου του Εγκλείστου, και πιθανόν μεταξύ 1194 και 1209.

 

Ο επίσκοπος Βάκχος αναφέρεται ότι επικύρωσε, για δεύτερη φορά, την Τυπικήν Διάταξιν (Διαθήκη) του αγίου Νεοφύτου. Η πρώτη επικύρωση της Διατάξεως είχε γίνει τέσσερα χρόνια νωρίτερα από τον επίσκοπο Πάφου Βασίλειο Κίνναμο. Διάδοχος του Κιννάμου στον θρόνο της επισκοπής Πάφου, κι ενώ ακόμη ο άγιος Νεόφυτος βρισκόταν στη ζωή, ήταν ο Βάκχος.

 

Στην επικύρωση της Διατάξεως από τον επίσκοπο Βάκχο, αναφέρεται: «Τήν παροῦσαν Τυπικήν Διάταξιν ὑπαναγνοῦσα ἡ ἡμῶν εὐτέλεια, καί διαγνοῦσα τά ἐν αὐτῇ διατεταγμένα καλῶς ἒχειν καί θεαρέστως, οἰκειοχείρως ὑπεσημάνατο εἰς πλείονα πίστωσιν καί βεβαίωσιν, μηνί Μαΐῳ, ἰνδικτιῶνος ιβ' [1194;]. Ὁ εὐτελής ἁμαρτωλός μοναχός Βάκχος καί, εἰ καί ἀνάξιος, ἐπίσκοπος Πάφου».

 

Αναφέρεται επίσης ότι ο Βάκχος βρισκόταν στην Κωνσταντινούπολη κατά το 1196 οπότε πήρε μέρος στην εκκλησιαστική έριδα που είχε ξεσπάσει τότε σχετικά με το φθαρτό ή άφθαρτο των θείων δώρων, υποστηρίζοντας αρχικά το άφθαρτο και λίγο αργότερα το φθαρτό. Τον Βάκχο αντέκρουσε ο άγιος Νεόφυτος, που έγραψε υπέρ του αφθάρτου των θείων δώρων.