Δημοφών Πνυτοκράτους

Γυμνασίαρχος στην αρχαία κυπριακή πόλη Σαλαμίνα. Το όνομά του μας είναι γνωστό από (ανέκδοτη) επιγραφή που βρέθηκε στη Σαλαμίνα.