Κρωτήρι

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου, που δεν υπάρχει σήμερα. Βλέπε λήμμα Κροτήρι ή Κρωτήρι.