Κιπό Ανδρέας Andrea Cibó

Γενουάτης που διετέλεσε διοικητής της Αμμοχώστου κατά το 1436, όταν η πόλη κατεχόταν από τη Γένουα. Αναφέρεται ότι ο Ανδρέας Κιπό είχε υποβάλει σφοδρά παράπονα για κακομεταχείριση των Γενουατών της Αμμοχώστου από τις αρχές του βασιλείου της Κύπρου — βασιλιάς ήταν τότε ο Ιωάννης Β' (1432-1458) — ζητώντας ικανοποίηση. Ωστόσο το όλο θέμα εντασσόταν στις προσπάθειες των μεν Γενουατών να διατηρούν την κυριαρχία τους επί της πόλης, των δε Λουζινιανών να την επανακτήσουν.