Κύθηρα

Image

Μια αρχαία φιλολογική πηγή, τα Σχόλια στην Θεογονία του Ησιόδου (192), αναφέρει ότι στην Κύπρο υπήρχε μια μικρή πόλη που ονομαζόταν Κύθηρα:

 

Κύθηρά ἐστι πόλις Κύπρου μικρά˙ εἴρηται δέ οὓτῳ παρά τό κεύθειν καί κρύπτειν τό αἰσχρόν, ἤγουν τόν ἔρωτα ἤ παρά τό κύειν τά θηρία.

 

Δηλαδή:

 

Κύθηρα είναι μικρή πόλη της Κύπρου· ονομάστηκε έτσι από το «κεύθειν» και «κρύπτειν» το αισχρό, δηλαδή τον έρωτα, ή από το «κύειν τα θηρία».

 

Πιστεύεται ότι πιθανόν η κυπριακή πόλη Κύθηρα να ήταν η Κυθρέα (οι αρχαίοι Χύτροι), από το επίθετο Κυθέρεια της Αφροδίτης, απ’ όπου κι ο Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος (10ος μ.Χ. αιώνας) ονομάζει το χωριό Κυθαίρειαν.