Μνημόνιος άγιος και επίσκοπος

Image

Επίσκοπος Αμαθούντος, ο πρώτος γνωστός επίσκοπος του θρόνου αυτού. Συγκαταλέγεται μεταξύ των αγίων της Κύπρου και εορτάζεται στις 16 Ιουνίου.

 

Ο άγιος Μνημόνιος είναι άγνωστος στους Κυπρίους χρονογράφους και στους συναξαριστές. Μνημονεύεται, ωστόσο, στον Βίο του αγίου Τύχωνος, του οποίου θεωρείται ως ο προκάτοχος στον επισκοπικό θρόνο της Αμαθούντος (4ος μ.Χ. αιώνας).

 

Σύμφωνα προς τον Βίο του αγίου Τύχωνος: ... Τελευτήσαντος δέ Μνημονίου τοῦ  ἐπισκόπου τόν ἅγιον Τύχωνα εἰς τήν προεδρίαν τῆς ἐπισκοπῆς Ἀμαθούντων ἀνήγαγον...

 

Αλλού στον Βίο αναφέρεται ότι ο άγιος Τύχων είχε χειροτονηθεί σε διάκονο από τον Μνημόνιο. Την ίδια πληροφορία παρέχει και το Μηναῖον (16 Ιουνίου).